[1]
Sabar, S. 2018. Menguji Loyalitas Pelanggan Restoran. Jurnal Ekonomi Modernisasi. 14, 2 (Aug. 2018), 121-128. DOI:https://doi.org/10.21067/jem.v14i2.2616.