Jufriadi, A., Fatma, A. F., Hudha, M. N., & Sholikhan, S. (2023). Analisis Pemahaman Konsep pada Materi Hukum Newton. RAINSTEK : Jurnal Terapan Sains & Teknologi, 5(2), 172–178. https://doi.org/10.21067/jtst.v5i2.8556