Jufriadi, Akhmad, Ayun Faidah Fatma, Muhammad Nur Hudha, and Sholikhan Sholikhan. 2023. “Analisis Pemahaman Konsep Pada Materi Hukum Newton”. RAINSTEK : Jurnal Terapan Sains & Teknologi 5 (2):172-78. https://doi.org/10.21067/jtst.v5i2.8556.